در صورتی که به تازگی از طوطی نگهداری میکنید باید به چند نکنه توجه کنید

1. هر روز غذاخوری و آب خوری طوطی را عوض نمایید ظرف آبخوری طوطی را باید حتما و حتما با دست شست و داخل ان لیز نباشد
2.بهداشت چوب نشستن و سیم های کف قفس را توجه کنید
3. از حشره کش ها و... استفاده نکنید
4. حتما میوه و سبزیجات را بشورید
5.از دادن پنیر ، گوشت خام ، جگر خام و خوراک های پرادویه ، پرچربی و نمک دار به طوطی پرهیز کنید .
6. طوطی را در معرض باد شدید مخصوصا در فصل گرما جلو کولر و.. قرار ندهید