بیماری PBFD


وحشتناڪترین بیماریی ڪه یڪطوطی به آن دچار میشود. بنام پی.بی.اف.دی PBFD. ڪه از آن بعنوان (ایدز پرنده Bird Aids) یاد میشود و بشدت نیز واگیر دارست.


عامل این بیماری نوعی ویروس است ڪه منقار و پر و سیستم ایمنی بدن پرنده را درگیر میڪند و بین ڪل خانواده طوطیسانان مشترڪ است. ویروس PBFD، نخستین بار درسال 1975 توسط دامپزشڪان استرالیایی پس از مرگ مشڪوڪ هزاران ڪوڪاتو در استرالیا ڪشف شد.

بیشترین آمار ابتلا به ویروس PBFD مربوط میشه به طوطیهای استرالیایی و بخصوص خانواده ڪوڪاتوها Cockatoo. ولی تقریبا بیشترطوطیها همچون اڪلڪتوس، لاوبرد(یا مرغ عشقها)، باجریگار، طوطی خاڪستری آفریقایی(یا ڪاسڪوها) وبیشتر از 40 گونه دیگر هم به آن مبتلا میشوند.

راههای انتشار ویروس PBFD:

از راه ترشحات چشم و اشڪ طوطی.
انتقال ویروس از ماده به تخم.
مدفوع.
محتویات چینه دان(غذا دادن نر به ماده یا غذا دادن والدین بجوجه)ا.

از راه گرد پر، ڪه حتی از راه بدن و لباس انسان، و نیز براحتی از مغازه های پرنده فروشی به خانه ها و سالنهای تڪثیر.

از زمان ورود ویروس به بدن پرنده تا اولین علائم بیماری ممڪنست 3هفته تا چندسال طول بڪشد. مدت زمان نهفتگی ویروس بستگی به حجم ویروس منتقل شده، سن پرنده، قدرت وضعف سیستم ایمنی بدن پرنده و سلامت پرها دارد. بارها دیده شده ڪه اشتباه تولید ڪنندگان طوطی و انتقال یڪ پرنده ناقل ڪه درظاهر سالمست به سالنهای تڪثیر، باعث مبتلاشدن تمام طوطیهای سالن شده است. ولی معمولا اولین علامت، مردن جوجههای جوان، بدون علائم ظاهریه مشخص است.

این بیماری، 3 فرم دارد: مزمن_حاد_فوق حاد.

فرم فوق حاد
فرم فوق حاد ویروسPBFD معمولا درطوطیهای جوجه وخیلی جوان مشاهده میشود وممڪنست علائمی گمراه ڪننده وپیچیده وغیرمرتبط با بیماری داشته باشد.مثل
1_افسردگی.
2_استفراغ بدلیل عدم تحرڪ غذا در چینه دان.
3_اسهال.
4_بیماری تنفسی و حالتی شبیه به ذات الریه.
5_درنهایت مرگ با حالت غیرطبیعی در منقار و پرهای طوطی.

فرم حاد
فرم حاد ویروسPBFD معمولا درطوطیهای جوان (نه جوجه) مشاهده میشود و معمولا علائم بیماری در پرهای ریز و ڪرڪی طوطی ظاهرمیشود. در این حالت پرهای ریز و ڪرڪی و پرهای درحال رشد همگی خراب و ناقص میشوند. دور پرهای جدید خطهای مدوری ایجاد خواهد شدڪه پر رو از پایه فشرده و له میڪنند.

1_ڪم شدن اشتها و وزن پرنده.
2_ڪنده شدن و شڪسته شدن و ریختن پرها.
3_خونریزی ودرد شدید درمحل شڪستگی و ڪنده شدن پرها


متاسفانه اين بيمارى خيلى شايع شده
درمان نداره و به شدت واگير داره حواستون باشه پرنده ارزون نخريد