تشخیص بیماری طوطی از ﻓﻀﻠﻪ


فضله سبز همرا کسالت نشانه سرماخوردگی وورم روده درمان داکسی سیک لین

فصله سبز بدون کسالت نشانه بیماری کبددرمان کلسی کولینا

فضله سفید نشانه کلی باسیلوزدرمان انرو

فضله سفید چسبیده به پس سالمونلا درمان انرو ده روزکامل

فضله خونی نشانه کوکسیدیوز درمان کوکسی پلاس

فضله همراه ادرار زیاد نشانه انگل درمان قطره لوامیرول

فضله همراه دون هضم نشده انگل درمان تریکوپلاس

فضله درشت نشانه برهم خوردن فلورروده درمان پروبیوتیک